Caenorhabditis plicata (Volk, 1950)

Caenorhabditis plicata (Volk, 1950)

Distribution

Distribution Europe and worldwide
Region Status
Vatican City-no data-
Portugal-no data-
Lithuania-no data-
Luxembourg-no data-
Macedonia-no data-
Malta-no data-
Moldova-no data-
Monaco-no data-
Montenegro-no data-
Netherlands-no data-
Norway-no data-
Poland-no data-
Romania-no data-
Latvia-no data-
Russian Federation-no data-
San Marino-no data-
Serbia-no data-
Slovakia-no data-
Slovenia-no data-
Spain-no data-
Svalbard & Jan Mayen Islands-no data-
Sweden-no data-
Switzerland-no data-
Ukraine-no data-
Liechtenstein-no data-
Jersey-no data-
Aland Islands-no data-
Estonia-no data-
Albania-no data-
Andorra-no data-
Austria-no data-
Belarus-no data-
Belgium-no data-
Bosnia-Herzegovina-no data-
Bulgaria-no data-
Croatia-no data-
Czech Republic-no data-
Denmark-no data-
Faeroe Islands-no data-
Italy-no data-
Finland-no data-
France-no data-
Gibraltar-no data-
Great Britain-no data-
Greece-no data-
Guernsey-no data-
Hungary-no data-
Iceland-no data-
Ireland-no data-
Isle of Man-no data-
Germanypresent

Synonymy

Caenorhabditis plicata (Volk, 1950)
  • Rhabditis plicata Volk, 1950

Experts

ExpertRole
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
taxonomic specialist
associate specialist
associate specialist