Stenodynerus steckianus (von Schulthess, 1897)

Stenodynerus steckianus (von Schulthess, 1897)

Distribution

Distribution Europe and worldwide
Region Status
Vatican City-no data-
Macedonia-no data-
Great Britain-no data-
Greece-no data-
Guernsey-no data-
Iceland-no data-
Ireland-no data-
Isle of Man-no data-
Italy-no data-
Jersey-no data-
Latvia-no data-
Liechtenstein-no data-
Lithuania-no data-
Luxembourg-no data-
Malta-no data-
France-no data-
Moldova-no data-
Monaco-no data-
Montenegro-no data-
Netherlands-no data-
Norway-no data-
Portugal-no data-
Russian Federation-no data-
San Marino-no data-
Serbia-no data-
Spain-no data-
Svalbard & Jan Mayen Islands-no data-
Sweden-no data-
Gibraltar-no data-
Finland-no data-
Estonia-no data-
Denmark-no data-
Bosnia-Herzegovina-no data-
Belgium-no data-
Belarus-no data-
Andorra-no data-
Aland Islands-no data-
Faeroe Islands-no data-
Austriapresent
Germanypresent
Hungarypresent
Greek mainlandpresent
Bulgariapresent
French mainlandpresent
Czech Republicpresent
Croatiapresent
Macedonia, the former Yugoslav Republic ofpresent
Italian mainlandpresent
Slovakiapresent
Near Eastpresent
Polandpresent
Portuguese mainlandpresent
Romaniapresent
Sloveniapresent
South European Russiapresent
Spanish mainlandpresent
Switzerlandpresent
Ukrainepresent
Yugoslaviapresent
Albaniapresent

Synonymy

Stenodynerus steckianus (von Schulthess, 1897)
  • Odynerus steckianus von Schulthess, 1897
  • =Odynerus teutonicus Bluethgen, 1937

Experts

ExpertRole
taxonomic specialist
group coordinator