Scambus buolianae (Hartig, 1838)

Scambus buolianae (Hartig, 1838)

Distribution

Distribution Europe and worldwide
Region Status
Vatican City-no data-
Malta-no data-
Guernsey-no data-
Hungary-no data-
Iceland-no data-
Ireland-no data-
Isle of Man-no data-
Italy-no data-
Jersey-no data-
Latvia-no data-
Liechtenstein-no data-
Lithuania-no data-
Luxembourg-no data-
Macedonia-no data-
Moldova-no data-
Great Britain-no data-
Monaco-no data-
Montenegro-no data-
Netherlands-no data-
Norway-no data-
Portugal-no data-
Russian Federation-no data-
San Marino-no data-
Serbia-no data-
Slovenia-no data-
Spain-no data-
Svalbard & Jan Mayen Islands-no data-
Ukraine-no data-
Greece-no data-
Gibraltar-no data-
Andorra-no data-
France-no data-
Faeroe Islands-no data-
Estonia-no data-
Denmark-no data-
Croatia-no data-
Bosnia-Herzegovina-no data-
Belgium-no data-
Belarus-no data-
Albania-no data-
Aland Islands-no data-
French mainlandpresent
Finlandpresent
Czech Republicpresent
Britain I.present
Central European Russiapresent
Bulgariapresent
Italian mainlandpresent
Germanypresent
Switzerlandpresent
North European Russiapresent
Norwegian mainlandpresent
Polandpresent
Romaniapresent
Slovakiapresent
Swedenpresent
The Netherlandspresent
Yugoslaviapresent
Austriapresent

Synonymy

Scambus buolianae (Hartig, 1838)
  • Pimpla buolianae Hartig, 1838

Experts

ExpertRole
taxonomic specialist
group coordinator

Classification