Scythris Hübner, 1825

Scythris Hübner, 1825

Citation

Rubioia Agenjo, 1962: Bengtsson, B. ?. - Scythrididae. in Microlepidoptera of Europe 2: 1-301, Stenstrup. 1997

Synonymy

Scythris Hübner, 1825
  • =Rubioia Agenjo, 1962

  Experts

  ExpertRole
  taxonomic specialist
  associate specialist
  associate specialist
  associate specialist
  associate specialist
  associate specialist
  associate specialist
  associate specialist
  associate specialist
  group coordinator
  associate specialist

  Classification