Hoplismenus bispinatorius (Thunberg, 1824)

Hoplismenus bispinatorius (Thunberg, 1824)

Distribution

Distribution Europe and worldwide
Region Status
Vatican City-no data-
Monaco-no data-
Iceland-no data-
Ireland-no data-
Isle of Man-no data-
Italy-no data-
Jersey-no data-
Latvia-no data-
Liechtenstein-no data-
Lithuania-no data-
Luxembourg-no data-
Macedonia-no data-
Malta-no data-
Moldova-no data-
Montenegro-no data-
Greece-no data-
Netherlands-no data-
Norway-no data-
Portugal-no data-
Russian Federation-no data-
San Marino-no data-
Serbia-no data-
Slovakia-no data-
Slovenia-no data-
Spain-no data-
Svalbard & Jan Mayen Islands-no data-
Switzerland-no data-
Ukraine-no data-
Guernsey-no data-
Great Britain-no data-
Andorra-no data-
Gibraltar-no data-
France-no data-
Faeroe Islands-no data-
Denmark-no data-
Czech Republic-no data-
Croatia-no data-
Bosnia-Herzegovina-no data-
Belarus-no data-
Austria-no data-
Albania-no data-
Aland Islands-no data-
Germanypresent
French mainlandpresent
Finlandpresent
Bulgariapresent
Estoniapresent
Central European Russiapresent
Italian mainlandpresent
Hungarypresent
Swedenpresent
Moldova, Republic ofpresent
North European Russiapresent
Polandpresent
Romaniapresent
Sardiniapresent
Spanish mainlandpresent
The Netherlandspresent
Yugoslaviapresent
Belgiumpresent

Synonymy

Hoplismenus bispinatorius (Thunberg, 1824)
  • Ichneumon bispinatorius Thunberg, 1824

Experts

ExpertRole
taxonomic specialist
group coordinator

Classification